วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ตัวอย่างการเขียนคำนำ

คำนำ

                   รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย ได้จัดทำเรื่อง กายวิภาคศาสตร์ โดยได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษา ความหมายของกายวิภาคศาสตร์  ส่วนประกอบของร่างกาย  รพบบการทำงานต่างๆของร่างกาย
                   ในระหว่างการจัดทำรายงานก็ต้องขอขอบคุณคุณครู  สอนภาษา  ใจดี ที่ได้ให้คำปรึกษาระหว่างการทำงาน ดิฉันหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาอย่างยิ่ง 
                                                                                                                                 ผู้จัดทำ
                                                                                                                         ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๖การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ:หลักการเขียนกิตติกรรมประกาศ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ตัวอย่างการเขียนคำนำ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ความแตกต่างของแหล่งอ้างอิงกับบรรณานุกรม
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ:การทำสื่อการนำเสนอ ในความเรียงเชิงวิชาการ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :การเรียงลำดับหัวเรื่องของความเรียงเชิงวิชาการ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :เทคนิคการเขียนความเรียงเชิงวิชาการ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :รูปแบบของการเขียนเนื้อหาความเรียง
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ตัวอย่างการเขียนสาระย่อ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ตัวอย่างการเขียนกิตติกรรมประกาศ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ตัวอย่างหน้าปกความเรียงเชิงวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น