วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม


บรรณานุกรม


รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  อภิสิทธิวานิช.สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๘.กรุงเทพฯ:มูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล.ชีววิทยา เล่ม ๒ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๔.
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ.ชีววิทยา สัตววิทยา ๒.  พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ :
 บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด.

ศาสตราจารย์ศักดา  ศิริพันธุ์.ชีววิทยา สัตววิทยา ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๖ . กรุงเทพฯ :
บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด.

ศาสตราจารย์อักษร  ศรีเปล่ง.ชีววิทยา หลักสูตรแห่งชาติระดับมัธยมศึกษา (CCSE) ของประเทศอังกฤษ.
 นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น.

หมายเหตุ : ในการเขียนบรรณานุกรมจะต้องเรียงลำดับที่ของตัวอักษรจากหนังสือแต่ละเล่มด้วยและควรเน้นหนาตรงชื่อหนังสือไว้ด้วย การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ:หลักการเขียนกิตติกรรมประกาศ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ตัวอย่างการเขียนคำนำ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ความแตกต่างของแหล่งอ้างอิงกับบรรณานุกรม
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ:การทำสื่อการนำเสนอ ในความเรียงเชิงวิชาการ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :การเรียงลำดับหัวเรื่องของความเรียงเชิงวิชาการ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :เทคนิคการเขียนความเรียงเชิงวิชาการ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :รูปแบบของการเขียนเนื้อหาความเรียง
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ตัวอย่างการเขียนสาระย่อ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ตัวอย่างการเขียนกิตติกรรมประกาศ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ตัวอย่างหน้าปกความเรียงเชิงวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น