วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ตัวอย่างการเขียนกิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ

                   การเขียนความเรียงขั้นสูง เรื่อง กายวิภาคศาสตร์  สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากคุณครูสอนเขียน  ความเรียง  เป็นที่ปรึกษาการค้นคว้า โดยให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการศึกษาหรือปัญหาด้านการงาน รวมทั้งให้กำลังใจผู้เขียนด้วยความเมตตา ตั้งแต่เริ่มทำความเรียงขั้นสูงฉบับนี้จนสำเร็จขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง          
                 ขอกราบขอบพระคุณ คุณครูตรวจสอบ  ข้อมูล  ที่กรุณารับเป็นที่ปรึกษางานค้นคว้า ซึ่งท่านได้เมตตาและช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษา ตั้งแต่เริ่มต้นที่จะศึกษา    
                ขอกราบขอบพระคุณ คุณครูสอนเขียน  ความเรียง  ครูประจำวิชาความเรียงขั้นสูงที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางจนงานค้นคว้าหรือความเรียงขั้นสูงนี้มีสำเร็จสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น                  สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยดีมาโดยตลอด
                               


การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ:หลักการเขียนกิตติกรรมประกาศ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ตัวอย่างการเขียนคำนำ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ความแตกต่างของแหล่งอ้างอิงกับบรรณานุกรม
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ:การทำสื่อการนำเสนอ ในความเรียงเชิงวิชาการ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :การเรียงลำดับหัวเรื่องของความเรียงเชิงวิชาการ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :เทคนิคการเขียนความเรียงเชิงวิชาการ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :รูปแบบของการเขียนเนื้อหาความเรียง
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ตัวอย่างการเขียนสาระย่อ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ตัวอย่างการเขียนกิตติกรรมประกาศ
การเขียนความเรียงเชิงวิชาการ :ตัวอย่างหน้าปกความเรียงเชิงวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น